0
Košík je prázdný
0

  Nová vyhláška pre LSZH

  Nové značenie koaxiálnych káblov v zmysle ich reakcie na oheň (B2ca, Cca, Dca, Fca).

  
  

  V Slovenskej republike sú požiadavky na káble v stavbách predpísané Vyhláškou 162/2013 a v STN 92 0203 sú vymenované časti a úseky v stavbách s požiadavkami na káble vedené cez požiarne úseky so špecifikovaným priestorom následovne:

  
  

  Požiadavky na káble s triedou reakcie na oheň:

  
  

  Trieda reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie:

  
  

  B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200 s do 15 MJ; najvyššia hodnota rýchlosti uvoľňovania tepla do 30 kW, šírenie plameňa do 1,5 m; rýchlosť rozvoja požiaru do 50 Ws-1;

  s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 do 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR do 0,25 m2/s;

  d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s počas 1 200 s;

  a1 – vodivosť < 2,5 µS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3.

  
  

  Pzn. Uvedené parametre, okrem a1, sa overujú skúškou podľa STN EN 50399.

  
  

  Požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky s priestorom:

  
  

  1. zdravotnícke zariadenia:

    1.1 jasle B2ca – s1, d1, a1

    1.2 lôžkové oddelenia nemocníc B2ca – s1, d1, a1

    1.3 jednotka intenzívnej starostlivosti, anestéziologicko-resuscitačné oddelenie, operačné oddelenie B2ca – s1, d1, a1

  2. stavby sociálnych služieb B2ca – s1, d1, a1

  3. stavby s vnútornými zhromaždovacími priestormi:

    3.1 zhromažďovací priestor B2ca – s1, d1, a1

    3.2 ostatné priestory, v ktorých sa pohybujú návštevníci – s1, a1

  4. stavby na bývanie (okrem rodinných domov), komunikačné priestory B2ca – s1, d1, a1

  5. stavby na ubytovanie pre viac ako 20 osôb (hotely, ubytovne, kúpele, internáty a pod.):

    5.1 izby s príslušenstvom B2ca – s1, d1, a1

    5.2 spoločné priestory (hala, recepcia, jedáleň, reštaurácia) B2ca – s1, d1, a1

  6. chránené únikové cesty B2ca – s1, d1, a1 STN 92 0203

  
  

  Požiadavky na káble vedené na streche stavby:

  
  

      1. na ktorej je úniková cesta B2ca – s1, d1, a1
      2. na ktorej je vonkajšia zásahová cesta B2ca – s1, d1, a1
      3. nad zhromažďovacím priestorom B2ca – s1, d1, a1

  
  

  Funkčná odolnosť trasy káblov

  
  

  Požiadavka na funkčnú odolnosť trasy káblov na trvalú dodávku elektrickej energie pre:

  
  

      1. zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie je najmenej 30 minút – pre trasy podľa STN P CEN/TS 54-14;
      2. zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru, uzatvorenie prívodu plynu a vypínanie elektrickej energie je najmenej 30 minút;
      3. zariadenie na vizuálnu signalizáciu požiaru podľa STN EN 54-23 je stanovená na dvojnásobok času evakuácie, najmenej však 30 minút;
      4. systém hlasovej signalizácie požiaru podľa STN EN 54-16, je stanovená na dvojnásobok času evakuácie, najmenej však 30 minút;
      5. evakuačný výťah je stanovená podľa platného právneho predpisu;
      6. núdzové osvetlenie je najmenej 60 minút, okrem zásahových ciest, ktoré sú chránenými únikovými cestami typu C a v priestoroch podľa prílohy B, položky 1.3, kde je najmenej 90 minút a v predsieňach s pretlakovým vetraním pred priestormi podľa prílohy B položky 1.3 je najmenej 240 minút;
      7. zariadenie na odvod tepla a splodín horenia je najmenej 60 minút;
      8. zosilňovacie čerpadlo vody na hasenie požiarov je najmenej 90 minút;
      9. zariadenie na vetranie chránených únikových ciest alebo vnútorných zásahových ciest je stanovená podľa platného právneho predpisu [9];
      10. stabilné hasiace zariadenie sprinklerové je stanovená v STN EN 12845+A2, pre stabilné hasiace zariadenie penové je stanovená v STN EN 13565-2, pre stabilné hasiace zariadenie práškové je stanovená v STN EN 12416-2+A1, pre stabilné hasiace zariadenie plynové je stanovená v STN EN 15004-1, pre stabilné hasiace vodné rozstrekovacie je stanovená v STN P CEN/TS 14816, pre stabilné hasiace zariadenia na vodnú hmlu je stanovená v STN P CEN/TS 14972, pre stabilné hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól je stanovená v TNI CEN/TR 15276-2 a pre stabilné hasiace zariadenia CO2 je stanovená v STN ISO 6183, ak nie je podľa platného právneho predpisu [9] alebo [10] stanovené inak;
      11. automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré nahrádza požiarnu stenu alebo požiarny uzáver, alebo zvyšuje ich požiarnu odolnosť je stanovená podľa platného právneho predpisu;
      12. pretlakové vetranie požiarnej predsiene v stavbách zdravotníckych zariadení je stanovená podľa platného právneho predpisu;
      13. požiarny výťah je stanovená podľa času predpokladaného hasičského zásahu v zmysle platného právneho predpisu;
      14. zásuvkové rozvody do 1 kV v priestoroch podľa prílohy B položky 1.3 je najmenej 90 minút;
      15. technologické zariadenie v prevádzke počas požiaru je stanovená v príslušnom technickom predpise pre dané zariadenie.

  
  

  Platný predpis: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

  
  

  Základná klasifikácia:

  LSZH

  Doplnková klasifikácia:

  LSZH

  
  
  
  

  Ponuka koaxiálnych káblov s certifikáciou B2ca, s1a, d1, a1